Toulouse Spring Tournament 2008

Round3: Round3-6

Round3: Round3-6
Status: Finished
Toulouse
 
Toulouse
 
Toulouse
 
Points
 
1. Alvar 2 pts
2. Zero-sen 0 pts