Toulouse Spring Tournament 2008

Round 2: Round2-5

Round 2: Round2-5
Status: Finished
Toulouse
 
Toulouse
 
Toulouse
 
Points
 
1. Magicm 2 pts
2. Harmono 0 pts